Logo roeivereniging weesp

ROEIVERENIGING WEESP

Sportief op het mooiste roeiwater van Nederland!

Content banner 012

Gedragscode

Roeivereniging Weesp rekent de zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van leden, coaches en anderen, verbonden aan de vereniging, tot haar taken. De gedragscode van de vereniging legt vast hoe we hier mee omgaan.

Gedragscode Ongewenste omgangsvormen:  

 

1. Veiligheid, gezondheid en respectvolle omgangsvormen

Roeivereniging Weesp rekent de zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van leden, coaches en anderen, verbonden aan de vereniging, tot haar taken.

Een belangrijk aspect van welzijn zijn respectvolle omgangsvormen, respectievelijk het voorkomen van ongewenste omgangsvormen. Dat vraagt primair om een gezamenlijke inspanning van alle leden samen, waarbij ieder binnen de vereniging zijn eigen verantwoordelijkheid dient te nemen. Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezonde en veilige sportomgeving. Daarbij past een regeling voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon (VP).

  

Nota bene: leden van verenigingen nemen op eigen gezag en risico deel aan het bevaren van het vaarwater tijdens het roeien en ondernemen als zodanig een zelfstandige vaarreis.

 

2. Ongewenste omgangsvormen 

Onder ongewenste omgangsvormen verstaan wij seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie. De vereniging is gehouden dergelijke gedragingen tegen te gaan en te voorkomen, dan wel geven hieraan een nadrukkelijke stimulans aan het voorkomen c.q. tegen gaan.

 

3. Beleidsverklaring bestuur 

Het bestuur richt zich op de bevordering van een sfeer binnen de vereniging waarin ongewenste omgangsvormen niet voorkomen. Gebeurtenissen die daarop betrekking hebben zullen adequaat en met inachtneming van de privacy van betrokkenen worden onderzocht. Wanneer het om vermeende strafbare feiten gaat, worden de betrokkenen gewezen op de mogelijkheid om aangifte bij de politie te doen.

Het bestuur draagt er zorg voor dat de vereniging een Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen heeft.

 

4. Vertrouwenspersoon 

De Vertrouwenspersoon (VP) kan door elk lid worden ingeschakeld. Op de website van de vereniging (onder kopje 'commissies') staat de naam en het e-mailadres van de, door het bestuur benoemde, Vertrouwenspersoon. De VP draagt zorg voor de opvang van leden die te maken hebben ongewenste omgangsvormen. De VP is in principe gehouden aan geheimhouding.De VP doet niets zonder dat het lid dit wil en gaat in vertrouwen met de informatie om.

De taken van de VP zijn:

- Hulpverlening aan de klager/klaagster en de aangeklaagde;

- Samen met de melder analyseren wat er aan de hand is en wat er aan te doen is;

- Zoeken naar een informele oplossing, bijvoorbeeld bemiddeling;

- Adviseren over het indienen van een formele interne klacht bij de voorzitter van het bestuur;

- Nagaan of er een procedure richting tuchtrechtspraak ingezet kan of moet worden;

- Eventueel verwijzen naar professionele hulpverlening;

- Nazorg geven.

 

De VP van de vereniging is te bereiken via noosrepsnewuortrev.[antispam].@rvweesp.nl. De VP heeft kennis genomen van de binnen de vereniging vastgestelde Gedragscode en overige relevante regelingen en is vanaf de bekendmaking voor deze rol beschikbaar voor leden. De voorzitter van de vereniging treedt op als hun directe contactpersoon binnen het bestuur. Eenmaal per jaar overlegt het bestuur met de vertrouwenspersoon over haar algemene ervaringen met de omgangsvormen binnen de vereniging en over eventueel te nemen preventieve maatregelen.

 

5. Positie van klager en aangeklaagde, sancties en beroepsmogelijkheid 

Vanaf het moment dat een klager/klaagster een interne klacht bij het bestuur indient wegens ongewenst gedrag is de potentiële aangeklaagde bekend. De aangeklaagde moet, ongeacht de aard en ernst van de klacht, kunnen rekenen op een zorgvuldige en respectvolle benadering door de vereniging. De Roeivereniging Weesp hanteert als uitgangspunt dat de klacht snel, grondig en zorgvuldig wordt onderzocht, waarbij hoor en wederhoor worden toegepast. Bij schuldig bevinding besluit het bestuur over passende corrigerende disciplinaire maatregelen, in het zwaarste geval royement.

 

6. Verantwoording naar bestuur en Algemene ledenvergadering 

Het bestuur van de vereniging overlegt eenmaal per jaar met de vertrouwenspersoon/personen over hun algemene ervaringen met de omgangsvormen binnen de vereniging en over eventueel te nemen preventieve maatregelen. Het bestuur informeert de Algemene vergadering jaarlijks over de stand van zaken, en over eventueel te wijzigen beleid. De Algemene vergadering bepaalt welke soort besluiten zij wenst te nemen, dan wel welke tot de verantwoordelijkheden van het bestuur behoren.

 

Lees ook over sociale veiligheid bij RV Weesp 

 

 

Pagina laatst bijgewerkt op 18 mei 2024

Logo roeivereniging weesp wit ROEIVERENIGING WEESP

Utrechtseweg 17, 1381 GR Weesp
Tel. 0294 - 419 862, ofni.[antispam].@rvweesp.nl
  /roeivereniging.weesp

Boothuis