Logo roeivereniging weesp

ROEIVERENIGING WEESP

Sportief op het mooiste roeiwater van Nederland!

Content banner 024

Lidmaatschap en contributie

Op deze pagina vind je alle informatie over de contributie, tarieven, je lidmaatschap en de betalingsvoorwaarden. 

Jaarcontributie 2024 

Senioren 
Studentlid (18+ jaar) 
Juniorlid (14 t/m 17 jaar) 
Jeugdlid (10 t/m 13 jaar)
Begunstiger

€ 253,00 * 
€ 185,00 *
€ 147,00 ** 
€ 119,00 ** 
€   25,00 ***

* inclusief KNRB en NOC/NSF bijdrage voor senioren van € 44,89 per jaar
**inclusief KNRB en NOC/NSF bijdrage voor junioren/jeugd van € 25,41 per jaar
***leden die niet meer (kunnen) roeien en actief vrijwilligerswerk blijven doen (geen KNRB bijdrage)

 

Overige tarieven 

Entreegeld 
Sleutelborg (meer info)
Bijdrage wedstrijdjeugd 
Donateurs (minimum)
Proefles per les (meer info
Adverteerders

€ 50,00 
€ 10,00 
€ 35,00 
€ 25,00 
€   7,00 
€ 50,00

Voor het 1e jaar ben je eenmalig entreegeld verschuldigd, alsmede de jaarlijkse KNRB bijdrage en contributie naar rato van de resterende kalendermaanden. Het lidmaatschap gaat in op de 1e dag van de kalendermaand waarin men lid wordt. De contributie wordt per automatische incasso geïncasseerd in twee delen.

Klik hier om je aan te melden als nieuw lid

 

Betaling lidmaatschap 

De contributie en andere bijdragen zijn jaarlijks bij vooruitbetaling verschuldigd en dienen binnen een maand na het betalingsverzoek te worden voldaan. Na een schriftelijk verzoek aan de penningmeester kan betaling in termijnen worden toegestaan. Bij in gebreke blijven van betalingen kunnen de kosten van aanmaning en administratie in rekening worden gebracht. Bij achterstalligheid in de betalingen van zes maanden of meer kan het bestuur overgaan tot beëindiging van het lidmaatschap. Het bestuur heeft het recht de leden die nalatig zijn gebleven als wanbetaler bekend te maken. Bij royement blijft de verplichting tot het betalen van verschuldigde bijdragen onverminderd bestaan.

De contributie wordt per automatische incasso geïncasseerd in twee delen. Indien je nog geen automatische incasso hebt dan kun je het machtigingsformulier invullen (klik hier). 

E-mailadres: retseemgninnep.[antispam].@rvweesp.nl
Adres: Roeivereniging Weesp, t.a.v. penningmeester, Utrechtseweg 17, 1381 GR Weesp.

Rekeningnummer NL66 INGB 000 407 54 51 t.n.v. Roeivereniging Weesp

 

Verlenging en opzeggen lidmaatschap 

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd voor het volledige volgende kalenderjaar, dus per 1 januari. Opzeggen van het lidmaatschap kan -uitsluitend schriftelijk, per mail of hieronder via deze website - bij de ledenadministratie, vóór 31 december van het lopende jaar.

Het lidmaatschap wordt per 31 december van het lopende jaar beëindigd. Bij opzegging blijft de volledige contributie over het lopende jaar verschuldigd.De opzegging is pas geldig na ontvangst van een bevestiging. Ontvang je deze onverhoopt niet binnen twee weken, informeer  dan even of je opzegging door de ledenadministratie is ontvangen.

Op deze regel kan het bestuur, op vóóraf schriftelijk verzoek daartoe van een lid, besluiten om in uitzonderlijke gevallen een afwijkende regeling te treffen. Onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld zwangerschap of andere medische redenen langer dan 6 maanden) is het mogelijk om het bestuur te vragen het lidmaatschap tijdelijk op te schorten, dit met een maximale periode van 12 maanden.

E-mailadres: eitartsinimdanedel.[antispam].@rvweesp.nl

Adres: Roeivereniging Weesp, t.a.v. ledenadministratie, Utrechtseweg 17, 1381 GR Weesp.

Let op! Opzegging nĂ¡ 31 december betekent automatisch dat je lidmaatschap en betalingsplicht nog het hele er opvolgende kalenderjaar doorloopt!

Je kan zelf je lidmaatschap opzeggen via onderstaande knop. Daarvoor is een inlogcode vereist. Er zal een automatische ontvangstbevestiging naar je worden gemaild. Nadat de ledenadministratie je opzegging heeft verwerkt ontvang je een bevestiging. 

 

 

 

 

 

 

Pagina laatst bijgewerkt op 13 december 2023

Logo roeivereniging weesp wit ROEIVERENIGING WEESP

Utrechtseweg 17, 1381 GR Weesp
Tel. 0294 - 419 862, ofni.[antispam].@rvweesp.nl
  /roeivereniging.weesp

Boothuis